Để hợp thức hóa đất bị thiếu trên sổ đỏ

Năm 1992, tôi được cấp một mảnh đất, Quyết định cấp đất của UBND tỉnh ghi 120m2. Trên thực tế diện tích đất sử dụng là 188m2. Bản trích lục địa chính cũng ghi 188m2. Tôi đã sử dụng ổn định từ đó đến nay, nộp thuế đầy đủ và không có tranh chấp. Bây giờ tôi đi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì cán bộ địa chính nói là không thể làm được và thậm chí còn yêu cầu tôi phải phá nhà đã xây (do nhà tôi xây có chiều rộng lớn hơn chiều rộng trong Quyết định cấp đất).

Để hợp thức hóa đất bị thiếu trên sổ đỏ

Kính mong nhận được ý kiến tư vấn của Quý công ty để tôi nhanh chóng làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cả 188m2.

Ý kiến tư vấn pháp lý của Công ty Luật thiên Bình:

Khoản 2, Điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (“Nghị định 84”) quy định:

a. Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

b. Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo đó, nếu không thuộc trường hợp diện tích đất nhiều hơn là do lấn, chiếm và phải bị xử lý theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 14 hoặc khoản 2 Điều 15 Nghị định 84, bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 16 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.